SNELTEST DEN BOSCH
GEBRUIKSVOORWAARDEN

Artikel 1    Definities In deze Gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:
Account: de persoonlijke omgeving van de Klant in het Platform, waartoe hij toegang krijgt met behulp van de Inloggegevens. Via het Account kan de Klant gebruik maken van het Platform, de App en Diensten.
App: de applicatie(s) van Sneltest Den Bosch (zoals browsers en mobiele applicaties) waarlangs de Klant bepaalde functionaliteiten van het Platform kan gebruiken.
Beoogd gebruik: plannen van een afspraak voor een Medewerker.
Gegevens: alle informatie, waaronder maar niet beperkt tot gegevens en documenten die de Klant op enigerlei wijze via het Platform ter beschikking stelt of uitwisselt.
Diensten: de diensten die Sneltest Den Bosch via het Platform levert.
Documentatie: de schriftelijke en/of elektronische documentatie behorend bij het Platform, de App, en de Diensten.
Gebruiker: een persoon die werkzaamheden voor de Klant verricht en die de Klant aan het Platform heeft gekoppeld en uit die hoedanigheid gebruik mag maken van het Account van de Klant.
Medewerker: de natuurlijke persoon die de eindgebruiker is van de Dienst van Sneltest Den Bosch. gebruiksvoorwaarden van Sneltest Den Bosch.
Gebruiksvoorwaarden: gebruiksvoorwaarden van Sneltest Den Bosch.
Inloggegevens: de gebruikersnaam, het wachtwoord en eventuele extra beveiligingsinformatie voor de Klant, waarmee hij toegang krijgt tot zijn Account(s).
Initiële Contractstermijn: de eerste termijn waarvoor de Overeenkomst wordt aangegaan zoals weergegeven in de Overeenkomst.
Klant: degene (m/v) die handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf en die toegang krijgt tot het Platform en App(s) en de Diensten.
Partijen: Sneltest Den Bosch, Klant en Medewerker gezamenlijk, ieder individueel zijnde een 'Partij'.
Platform: de digitale omgeving die Sneltest Den Bosch aan de Klant als software as a service ter beschikking stelten die de functionaliteiten bevat zoals weergegeven in de Documentatie.
Voorwaarden: de doeleinden waarvoor de betreffende persoonsgegevens worden verwerkt, de beveiligingsmaatregelen en de rechten van de verantwoordelijke en betrokkene.
Sneltest Den Bosch: Sneltest Den Bosch B.V. gevestigd te ‘s-Hertogenbosch.
Artikel 2 Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden en wijzigingen
 1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruik van het Platform, de App en de Diensten.
 2. Voor bepaalde Diensten kunnen bijzondere voorwaarden gelden, waarmee de Klant zich akkoord dient te verklaren.
 3. Indien er een strijdigheid bestaat tussen hetgeen is bepaald in de bijzondere voorwaarden voor de Diensten en deze Gebruiksvoorwaarden, prevaleert hetgeen in de bijzondere voorwaarden voor de Diensten is bepaald.
 4. Sneltest Den Bosch sluit de toepasselijkheid van aanvullende of andere (algemene) voorwaarden uitdrukkelijk uit tenzij Sneltest Den Bosch en de Klant uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 5. Sneltest Den Bosch is gerechtigd de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De Klant wordt door Sneltest Den Bosch minimaal 4 (vier) weken op voorhand digitaal geïnformeerd over wijzigingen die worden doorgevoerd. De Klant dient zich op de door Sneltest Den Bosch aangegeven wijze akkoord te verklaren met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden. Op het moment dat de Klant zich niet of niet tijdig akkoord verklaard met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden eindigt het gebruiksrecht op het Platform en/of de App op het tijdstip waarop de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden in werking treden.
Artikel 3 Account en Inloggegevens
 1. De Klant kan zich via de website van Sneltest Den Bosch registreren voor een Account. De Klant dient daarbij alle door Sneltest Den Bosch aangegeven informatie te verschaffen. Deze informatie dient correct en volledig te zijn.
 2. Sneltest Den Bosch kan te allen tijde en zonder opgaaf van reden een registratie voor een Account weigeren. Sneltest Den Bosch is niet verplicht om een Account te verschaffen.
 3. Nadat de registratie door Sneltest Den Bosch is geaccepteerd, verschaft Sneltest Den Bosch de Klant de Inloggegevens.
 4. De Inloggegevens en het gebruik van het Platform en de Diensten zijn strikt persoonlijk. De Klant is verplicht zijn Inloggegevens als strikt vertrouwelijk en geheim te behandelen.
 5. Klant zal gepaste maatregelen nemen om verlies en/of misbruik van Inloggegevens te detecteren, te beperken of te voorkomen.
 6. Verlies of misbruik van de Inloggegevens en/of misbruik van het Platform dient onverwijld gemeld te worden aan Sneltest Den Bosch via het e-mail adres: info@sneltestsenbosch.nl. Sneltest Den Bosch is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) verlies van Inloggegevens en/of het misbruik van Inloggegevens van de Klant door een derde.
Artikel 4 Gebruiksrechten op het Platform, de App en de Diensten
 1. Met het toezenden van de Inloggegevens verleent Sneltest Den Bosch aan de Klant een niet-exclusief, persoonlijk en niet- overdraagbaar recht om het Platform, de App en aangegeven Diensten te gebruiken voor het beoogde gebruik.
Artikel 5 Overeenkomst tussen Klanten
 1. Via het Platform en de Apps faciliteert Sneltest Den Bosch dat Klanten via het Platform Diensten kan reserveren.
 2. Sneltest Den Bosch is niet aansprakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die de Klanten via het Platform en/of de App(s) met Medewerker sluit.
 3. Klant vrijwaart Sneltest Den Bosch voor iedere aanspraak inzake overeenkomsten die zij via het Platform en/of de App(s)sluiten en de Gegevens waarop deze zijn gebaseerd.
 4. Sneltest Den Bosch geeft geen enkele garantie dat er een overeenkomst tussen een Klant en een Medewerker tot stand komt, Klanten zijn daarvoor zelf (juridisch) verantwoordelijk.
 5. Klant verklaart dat hij juridisch bevoegd is tot het sluiten van een overeenkomst met Medewerkers via het Platform en/of de App(s}.
 6. De Klant verklaart de financiële gevolgen te dragen die zijn ontstaan door het gebruik van het Platform, de Dienst(en) en/of de App en/of zijn gebruikersaccount door anderen dan de Klant zelf.
 7. Sneltest Den Bosch raadt Klanten aan om, voordat een aanbod wordt geaccepteerd, de toepasselijke voorwaarden van de andere partij (waaronder de annuleringsvoorwaarden) aandachtig door te nemen.
Artikel 6 Wijziging Platform en/of de App en/of Dienst
 1. Sneltest Den Bosch is gerechtigd om, eventueel naar aanleiding van wijzigingen in relevante wet- en regelgeving alsmede wijzigingen in andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften, wijzigingen aan te brengen in het Platform en/of de App(s) en/of de inhoud of de omvang van de Diensten.
 2. Indien een wijziging zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel een verandering van de bij de Klant geldende procedures met zich brengt, zal Sneltest Den Bosch de Klant hierover zo tijdig mogelijk informeren.
 3. Indien de Klant de gevolgen van hetgeen in lid 1 is bepaald, niet wenst te dragen, heeft de Klant het recht om het gebruik van het Platform, de App en/of de betreffende Dienst op te zeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt. Sneltest Den Bosch is in dit geval niet schadeplichtig jegens de Klant.
Artikel 7 Rechten en verplichtingen Klant
 1. De Klant zal tijdig alle voor Sneltest Den Bosch voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke informatie verschaffenen medewerking verlenen. Informatie dient te worden verschaft op een wijze en in een format zoals door Sneltest Den Bosch aangegeven. Alle informatie die wordt verschaft, dient naar waarheid, correct en up to date te zijn.
 2. Nadelen voortvloeiend uit het niet, niet tijdig aanleveren van informatie en/of onjuiste informatie komen voor rekening en risico van de Klant. Sneltest Den Bosch is te dien aanzien niet aansprakelijk jegens de Klant of derden.
 3. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om hetgeen Sneltest Den Bosch in het kader van de Overeenkomst wordt geleverd, anders dan voor het Beoogd gebruik te gebruiken.
 4. Klant verklaart dat hij het Platform, de App(s) en de Dienst(en) uitsluitend voor eigen rekening en risico gebruikt. De Klant is dus verantwoordelijk voor het gebruik van het Platform, de App(s) en de Dienst(en) en zijn gebruikersaccount door anderen. De Gebruiker die namens de Klant gebruik maakt van de Dienst en/of het Platform en/of de App(s) verklaart zich akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden op het moment dat de gebruikergebruik maakt van de Inloggegevens en moet daar door de Klant op worden gewezen.
 5. De Klant staat ervoor in dat hij en degenen die van zijn Account, App en Diensten gebruik mogen maken te allen tijde in overeenstemming handelen met hetgeen is bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden en van toepassing zijnde bijzondere voorwaarden van Sneltest Den Bosch.
 6. De Klant is aansprakelijk voor al het gebruik van het Platform, App en Diensten waaronder het gebruik door degenen die hij toegang tot zijn Account heeft gegeven.
 7. De Klant vrijwaart Sneltest Den Bosch voor al het gebruik van het Platform en de App en de Diensten en alle claims van derden ter zake dit gebruik.
 8. Klant mag het Platform, de App(s) en Diensten uitsluitend gebruiken voor het Beoogd gebruik. Gebruik voor andere doeleinden is verboden.
 9. Klant mag geen onredelijk of disproportioneel beslag leggen op de infrastructuur van het Platform en/of de functionaliteit van het Platform en/of de App(s) belemmeren.
 10. Het gebruik van het Platform en/of de App(s) en/of de Diensten door Klant en Gegevens die hij uploadt en downloadt, mag geen inbreuk maken op de rechten, goede naam en belangen van Sneltest Den Bosch en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten en rechten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.
 11. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid, accuraatheid, betrouwbaarheid en het up to date zijn van alle door of namens de Klant ter beschikking gestelde Gegevens.
 12. Onverminderd de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden mag Klant geen Gegevens uploaden die:
  • a. op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend;
  • b. zonder toestemming van de betrokkenen of zonder noodzaak persoonsgegevens bevat;
  • c. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig is.
 13. De Klant verleent Sneltest Den Bosch een volledig en onbeperkt gebruiksrecht op alle Gegevens om deze op welke wijze dan ookte gebruiken in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Onder het gebruik wordt tevens begrepen het geheel, of gedeeltelijk verveelvoudigen en/of aanpassen en/of openbaren van Gegevens in het kader van de uitvoering van de Diensten. De Klant garandeert dat Sneltest Den Bosch gerechtigd is om Gegevens in het licht van de uitvoeringvan de Overeenkomst aan te passen. De Klant garandeert dat hij eventuele voor de aanpassing van Gegevens door Sneltest Den Bosch benodigde rechten van derden heeft betrokken
 14. De Klant is verplicht een eigen actuele (digitale) kopie van alle informatie, data en Gegevens te bewaren die de Klant in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan Sneltest Den Bosch, al dan niet via het Platform, verstrekt.
 15. Het is de Klant verboden om wijzigingen in het Platform en/of de App(s) aan te brengen, tenzij daar door Sneltest Den Bosch expliciet om is verzocht of toestemming voor is gegeven.
 16. Klant draagt zelf en voor eigen rekening zorg voor de juiste computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten waarmee het Platform (veilig) kan worden gebruikt. Sneltest Den Bosch draagt zelf zorg dat de gebruikersrechten in het Platform juist worden ingesteld.
 17. Voor support kan Klant Sneltest Den Bosch een e-mail sturen naar: info@sneltestdenbosch.nl. Klant kan ook tijdens werkdagen tussen 08:00 en 19:30 contact met Sneltest Den Bosch opnemen.
Artikel 8 Rechten en verplichtingen Sneltest Den Bosch
 1. Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, rust op Sneltest Den Bosch enkel een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
 2. Sneltest Den Bosch is gerechtigd bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen en de betrokken medewerkers te vervangen. De werking van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De door Sneltest Den Bosch in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst opgebouwde informatieen/of databestanden zijn eigendom van Sneltest Den Bosch en/of aan haar gelieerde partijen. De Klant kan te dien aanzien geen rechten doen gelden.
 4. Op het moment dat de Klant enige verplichting op grond van deze Gebruiksvoorwaarden of overeenkomst met de Klant niet nakomt, heeft Sneltest Den Bosch het recht na schriftelijke aankondiging:
  • a. Het gebruiksrecht op het Platform, de App en Dienst te beperken en/of te blokkeren;
  • b. de uitvoering van de betreffende overeenkomst met de Klant geheel of gedeeltelijk op te schorten; en de ten behoeve van de Klant verwerkte gegevens onder zich te houden;
 5. Sneltest Den Bosch heeft het recht om te allen tijde, zonder opgaaf van redenen voor bepaalde of onbepaalde tijd het Platform en/of de App(s) te sluiten en/of de toegang daartoe, of de functionaliteit daarvan geheel of gedeeltelijk te beperken, zonder schadeplichtig te zijn jegens de Klant.
 6. Sneltest Den Bosch garandeert niet dat het Platform en/of de App(s) en/of de Diensten vrij is van gebreken en zonderonderbrekingen zal functioneren.
 7. Sneltest Den Bosch garandeert niet dat het Platform en/of de App(s) en/of Diensten op ieder moment beschikbaar is en/of dat het Platform steeds foutloos werkt.
 8. Sneltest Den Bosch staat niet in voor/ geeft geen enkele garantie ten aanzien van de juistheid, volledigheid, correctheid, accuraatheid en het up to date zijn van Gegevens van de Klant. Sneltest Den Bosch is niet aansprakelijk voor enige onvolkomenheid in Gegevens van de Klant.
 9. Sneltest Den Bosch kan een limiet stellen aan de hoeveelheid opslagruimte en/of dataverkeer die de Klant ter beschikking wordt gesteld. Indien een afgesproken limiet wordt overschreden, is Sneltest Den Bosch niet gehouden om het verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van Gegevens te faciliteren.
Artikel 9 Bescherming persoonsgegevens en vertrouwelijke gegevens
 1. De mogelijkheid bestaat dat Sneltest Den Bosch in het kader van de Overeenkomst persoonsgegevens van of verstrekt door de Klant, verwerkt. Persoonsgegevens worden verwerkt conform toepasselijke wet- en regelgeving, een en ander overeenkomstig de Privacy Voorwaarden van Sneltest Den Bosch, waarmee Klant zich akkoord verklaart bij totstandkoming van de Overeenkomst.
 2. De Klant verklaart en garandeert dat zij bevoegd is om de persoonsgegevens zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel aan Sneltest Den Bosch in het kader van de uitoefening van de Overeenkomst te verstrekken en te verwerken.
 3. Sneltest Den Bosch zal persoonsgegevens uitsluitend in het kader van de Overeenkomst in opdracht van de Klant verwerken. Andere verwerkingen geschieden uitsluitend als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.
 4. De Klant behoudt, voor zover van toepassing, de eigendomsrechten op de persoonsgegevens die aan Sneltest Den Bosch ter beschikking worden gesteld.
 5. Alle medewerkers die handelen onder het gezag van Sneltest Den Bosch en toegang hebben tot de persoonsgegevens, zijn schriftelijk tot geheimhouding verplicht.
 6. Indien Sneltest Den Bosch door een derde op de hoogte wordt gesteld van onrechtmatige en/of strafbare Gegevens, dan is Sneltest Den Bosch gerechtigd persoonsgegevens van de Klant te verstrekken aan die derde of aan bevoegde instanties.
 7. De Klant vrijwaart Sneltest Den Bosch volledig tegen alle claims van derden, die op enige wijze voortvloeien uit en/of verbandhouden met de verwerking van persoonsgegevens door Sneltest Den Bosch via het Platform en/of de App en/of de Diensten, dan wel door de derde die in dit kader diensten aan Sneltest Den Bosch verleent.
Artikel 10 Aansprakelijkheid inzake betaalde diensten
 1. Sneltest Den Bosch is slechts aansprakelijk voor schade uit hoofde van een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst waarvoor aan Sneltest Den Bosch een vergoeding wordt betaald, voor zover dat voortvloeit uit dit artikel 10.
 2. De totale cumulatieve aansprakelijkheid van Sneltest Den Bosch jegens de Klant voor schade is beperkt tot de vergoeding van directe schade voor een bedrag gelijk aan het bedrag dat de Klant heeft betaald aan Sneltest Den Bosch voor het gebruik van het Platform en/of App(s) en/of de Dienst(en) dat in direct verband staat met het schade toebrengend feit, of € 1.000,00 (duizend euro) indien dit laatste bedrag lager is. Deze beperking geldt ook ten aanzien van enige garanties en vrijwaringsverplichtingen van Sneltest Den Bosch.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de:
  • a. redelijke kosten die de Klant heeft gemaakt om de Dienst van Sneltest Den Bosch aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
  • b. redelijke kosten ter voorkoming van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht; en
  • c. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.
 4. Sneltest Den Bosch sluit iedere aansprakelijkheid voor andere schade dan directe schade, zoals gevolgschade, afgeleide schade en immateriële schade geheel uit Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in transport van het dataverkeer en alle andere schade dan die genoemd in lid 3 van dit artikel.
 5. Dit artikel beperkt niet de aansprakelijkheid van Sneltest Den Bosch voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Sneltest Den Bosch zelf.
 6. De voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk meldt en dat aan Sneltest Den Bosch een redelijke termijn tot herstel wordt geboden en Sneltest Den Bosch deugdelijk in gebreke is gesteld.
 7. De Klant vrijwaart Sneltest Den Bosch tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de Klant aan Sneltest Den Bosch onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt en/of de voor Sneltest Den Bosch in het kader van het aanpassen van Gegevens niet benodigde rechten heeft betrokken, tenzij de Klant aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Sneltest Den Bosch.
 8. Sneltest Den Bosch is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt ten gevolge van gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder - maar niet beperkt tot - schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Sneltest Den Bosch. De data-uittreksels uit de computersystemen van Sneltest Den Bosch leverendwingend bewijs op van (de inhoud van en het moment van) de door Sneltest Den Bosch verstuurde elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de Klant
 9. Sneltest Den Bosch is niet verplicht en kan niet worden gehouden tot herstel van de Gegevens en/of data indien deze verloren is gegaan.
 10. De Klant vrijwaart Sneltest Den Bosch inzake alle vorderingen inhoudende dat het gebruik van het Platform, de App(s) en/of de Dienst(en) inbreuk maakt op rechten van derden en vrijwaart Sneltest Den Bosch voor alle aanspraken van derden als gevolg van het niet naleven van deze Gebruiksvoorwaarden door Gebruikers.
Artikel 13 Overmacht
 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Sneltest Den Bosch kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt
 2. Sneltest Den Bosch heeft het recht om bij overmacht de uitvoering van de Overeenkomst voor de duur van de overmacht op te schorten.
 3. Indien de situatie van overmacht voortduurt voor een periode langer dan 90 (negentig) dagen, zijn beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen, zonder jegens elkaar schadeplichtig te zijn. Al hetgeen reeds in het kader van de Overeenkomst is gepresteerd, wordt in dat geval afgerekend.
Artikel 14 Overdracht rechten en verplichtingen
 1. De Klant is niet gerechtigd om rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sneltest Den Bosch. Het is Sneltest Den Bosch wel toegestaan rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen zonder toestemming van de Klant.
Artikel 15 Duur en beëindiging
 1. Met ingang van het moment waarop Sneltest Den Bosch de Inloggegevens ter beschikking heeft gesteld, krijgt de Klant een gebruiksrecht op het Platform en/of de App voor onbepaalde tijd. De Klant krijgt eveneens een gebruiksrecht vooronbepaalde tijd op de Diensten, tenzij voor een specifieke Dienst anders is bepaald.
 2. Tenzij Sneltest Den Bosch en de Klant schriftelijk anders zijn overeengekomen, hebben Sneltest Den Bosch en de Klant elk het recht om het gebruiksrecht direct te beëindigen zonder inachtneming van een opzegtermijn.
 3. Sneltest Den Bosch heeft, zonder schadeplichtig te zijn jegens de Klant, het recht om de Overeenkomst, al dan niet gedeeltelijk, onmiddellijk op te zeggen indien en vanaf het moment dat het Platform, de App(s) en/of de Dienst(en) dat voorwerp van levering is, niet langer geheel geleverd kan worden, of niet meer geheel beschikbaar is, om welke reden dan ook.
 4. Beide partijen hebben het recht om deze overeenkomst, zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig is en zonder tot enige schadevergoeding of compensatie gehouden te zijn, met onmiddellijke ingang schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval:
  • a. de andere Partij surseance van betaling aanvraagt;
  • b. een Partij haar eigen faillissement aanvraagt, haar faillissement is aangevraagd of uitgesproken;
  • c. de onderneming van de andere Partij wordt geliquideerd anders dan ten behoeve van samenvoeging van ondernemingen;
  • d. op (een deel van) het vermogen van de andere Partij beslag is gelegd of wordt gelegd;
  • e. in het geval de andere Partij niet meer in staat moet worden geacht haar verplichtingen na te komen.
 5. Beide Partijen hebben het recht om deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in het geval de andere Partij toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen op grond van deze Gebruiksvoorwaarden en/of nader gesloten overeenkomst en, na een deugdelijke en gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van ten minste veertien dagen is gesteld om alsnog na te komen, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen.
 6. Indien de Klant op het moment van ontbinding reeds prestaties inzake de uitvoering van een overeenkomst met Sneltest Den Bosch heeft ontvangen, zijn deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen (voor zover van toepassing) geen voorwerp van ongedaan making, tenzij Sneltest Den Bosch ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Sneltest Den Bosch vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen in het kader van een overeenkomst met de Klant reeds is geleverd, blijven verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.
 7. Na beëindiging van het gebruiksrecht dient het gebruik van het Platform, de App en de Dienst onmiddellijk gestaakt te worden door de Klant.
Artikel 16 Diversen
 1. Indien enige bepaling in de Gebruiksvoorwaarden of tussen Partijen gesloten overeenkomst nietig, of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Sneltest Den Bosch zal een nieuwe bepaling vaststellen, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
 2. Indien Sneltest Den Bosch op enig moment geen beroep doet op een haar krachtens deze Gebruiksvoorwaarden, een overeenkomst met de Klant of de wet toekomend recht of bevoegdheid, houdt dit geen afstand van dat recht of die bevoegdheid in.
 3. Bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden of een overeenkomst met de Klant die gezien hun aard bestemd zijn om na het einde van het gebruiksrecht op het Platform, de App en/of de Diensten, of de betreffende overeenkomst van toepassing te blijven, blijven onverminderd van kracht na beëindiging.
 4. Op het gebruik van het Platform, de App, de Diensten, deze Gebruiksvoorwaarden en tussen Partijen te sluiten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 5. Geschillen tussen Sneltest Den Bosch en de Klant worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, locatie 's-Hertogenbosch.

PRIVACYVERKLARING – SNELTEST DEN BOSCH

Versie 1.3 – 18 april 2021

1. Sneltest Den Bosch Sneltest Den Bosch B.V. (‘Sneltest Den Bosch’) is een Nederlands bedrijf. Wij zijn actief in de Europese Economische Ruimte (EER) en wij bewaren onze gegevens op servers in de EER. Wij verwerken uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van website, www.sneltestdenbosch.nl en my.sneltestdenbosch.nl, en coronateststraat. In deze privacyverklaring vatten wij samen wanneer en hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beveiligen.

2. Algemeen Wij kunnen bepalingen van deze privacyverklaring wijzigen. Als wij dat doen, dan laten wij u dat weten. Toch raden wij u aan af en toe zelf te controleren of de privacyverklaring is gewijzigd.

3. Welke persoonsgegevens verzamelen we en voor welke doeleinden? Er zijn een aantal manieren waarop wij uw persoonsgegevens kunnen verzamelen. In deze paragraaf leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij van u kunnen verzamelen. De persoonsgegevens zijn gesorteerd naar de verschillende verwerkingsdoelen. Naast ieder doel staat hoe lang de persoonsgegevens voor dat doel worden bewaard. Indien zich wijzigingen voordoen in wettelijke bewaartermijnen, dan gaan die voor op de bewaartermijnen die in deze privacyverklaring worden genoemd.

Persoonsgegevens rechtstreeks door ons verzameld of rechtstreeks door u aan ons aangeleverd

3.1 Wettelijke verplichting bij het afnemen van een coronatest

 • naam
 • adres
 • geslacht
 • geboortedatum
 • BSN
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • de uitslag van uw coronatest

Indien u gebruik wilt maken van onze diensten, moet u deze persoonsgegevens verplicht aan ons verstrekken. De reden hiervoor is dat wij deze gegevens nodig hebben om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Wij delen deze gegevens op grond van een wettelijke plicht met de GGD indien de uitslag van uw coronatest positief is, op grond van onze meldplicht uit Wet Publieke Gezondheid. Zij gebruiken de informatie voor een bron- en contactonderzoek en voor het bijhouden van de statistiek.

Wij bewaren de persoonsgegevens voor dit doeleinde tot maximaal 14 dagen na uw reserveringsdatum.

3.2 Het maken van een reservering op onze website en het uitvoeren van een coronatest (uitvoeren van de overeenkomst)

 • naam
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • uw aankoop
 • reserveringsnummer
 • datum en tijdstip van uw bezoek

Indien u gebruik wilt maken van onze diensten, moet u deze persoonsgegevens verplicht aan ons verstrekken. De reden hiervoor is dat deze persoonsgegevens nodig zijn om de diensten aan u te kunnen leveren.

Wij bewaren de persoonsgegevens voor dit doeleinde tot maximaal 14 dagen na uw reserveringsdatum.

3.3 Het naar u versturen van de uitslag van uw coronatest (toestemming)

 • de uitslag van uw coronatest

Om de uitslag van uw coronatest te mogen verwerken zodat we die met u kunnen delen, hebben wij uw toestemming nodig. Eenmaal gegeven toestemming kunt u vrijelijk weer intrekken door een bericht te sturen naar de contactgegevens zoals vermeld in paragraaf 8.

Weigert u uw toestemming te geven of trekt u uw toestemming in, dan kunnen wij u niet informeren over de uitslag van uw coronatest. In dat geval

Wij bewaren de persoonsgegevens voor dit doeleinde tot maximaal 14 dagen na uw reserveringsdatum.

3.4 Het veilig houden van onze website (gerechtvaardigd belang)

 • IP-adres

Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van een belangenafweging. Wij hebben uw IP-adres nodig om misbruik van onze website en aanvallen daarop te kunnen identificeren en afwikkelen. Wilt u niet dat wij de gegevens verwerken, dan vragen wij u ons dit te laten weten onder vermelding van uw motivering. Wij zullen uw motivering meenemen en nogmaals de belangenafweging maken. Meer informatie over uw rechten kunt u hieronder onder het kopje ‘Uw rechten’ lezen.

Wij bewaren de persoonsgegevens voor dit doeleinde tot maximaal 14 dagen na uw bezoek aan onze website.

3.5 Indien u contact met ons opneemt (gerechtvaardigd belang)

 • e-mailadres
 • alle gegevens die u in uw e-mail zet (zoals uw naam, adres, telefoonnummer, uw vraag)

Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van een belangenafweging. Wij hebben deze gegevens nodig om te kunnen reageren op uw vragen en contactverzoeken. Wilt u niet dat wij de gegevens verwerken, dan vragen wij u ons dit te laten weten onder vermelding van uw motivering. Wij zullen uw motivering meenemen en nogmaals de belangenafweging maken. Meer informatie over uw rechten kunt u hieronder onder het kopje ‘Uw rechten’ lezen.

Wij bewaren de persoonsgegevens voor dit doeleinde tot maximaal 14 dagen nadat uw vraag over verzoek is afgehandeld.

4. Delen van persoonsgegevens Wij verkopen of verhandelen geen persoonlijke informatie van u aan anderen. Dit is alleen anders als wij dit hebben aangegeven in deze privacyverklaring.

4.1 Delen met verwerkers Wij kunnen anderen vragen om te helpen bij het verlenen van de dienst. Het kan voorkomen dat deze derden hierdoor uw persoonsgegevens verwerken. Deze derden worden in deze privacyverklaring verder “verwerker” genoemd. Met deze verwerkers sluiten wij verwerkersovereenkomsten. Wij maken gebruik van de volgende soorten verwerkers:

 • opslag van (persoons)gegevens en beheer en onderhoud van onze database en het reserveringssysteem;
 • e-mailprovider voor beveiligd mailen;
 • door ons ingeschakelde partijen en ZZP-ers die helpen bij het afnemen van coronatesten.

In sommige gevallen kan de verwerker uw persoonsgegevens namens ons verzamelen. Wij informeren verwerkers dat zij persoonsgegevens die zij van ons verkrijgen alleen mogen gebruiken om het verlenen van de diensten mogelijk te maken. Verwerkers mogen deze gegevens niet gebruiken om reclame te maken.

Als u zelf aanvullende informatie aan deze verwerkers verstrekt, dan zijn wij hiervoor niet verantwoordelijk. Het is verstandig om uzelf goed te informeren over de verwerker en zijn bedrijf, voordat u uw persoonsgegevens verstrekt.

4.2 Onze wettelijke verantwoordelijkheid Wij mogen ook persoonsgegevens met derden delen indien dit:

 1. redelijkerwijs noodzakelijk of passend is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 2. nodig is om te voldoen aan wettelijke verzoeken van autoriteiten;
 3. nodig is om op eventuele aanspraken te reageren;
 4. nodig is om de rechten, eigendom of veiligheid van ons, onze gebruikers, onze medewerkers of het publiek te beschermen;
 5. nodig is om onszelf of onze gebruikers te beschermen tegen frauduleus, beledigend, ongepast of onwettig gebruik van de diensten.

Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen indien een overheidsinstantie een verzoek doet dat betrekking heeft op uw persoonsgegevens, tenzij wij dit niet mogen op grond van de wet.

5. Bescherming van persoonsgegevens Wij vinden het belangrijk om uw persoonsgegevens zorgvuldig te behandelen en beveiligingen. Wij hebben daarom passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Wij hebben in ieder geval de volgende maatregelen genomen:

 • We hebben fysieke en elektronische maatregelen ingevoerd die zijn ontworpen om onbevoegde toegang, verlies of misbruik van persoonsgegevens zoveel mogelijk te voorkomen.
 • We gebruiken TLS (Transport Layer Security)-technologie om transmissie van gevoelige informatie of persoonsgegevens naar ons te versleutelen.
 • Waar redelijkerwijs mogelijk worden back-ups van persoonsgegevens gemaakt.
 • Gevoelige informatie wordt versleuteld opgeslagen als dat mogelijk is.
 • Kwetsbaarheden in de software worden zo snel als redelijkerwijs mogelijk aangepakt.
 • Communicatie met de GGD vindt plaats door middel van beveiligde en versleutelde e-mail.

Wij willen u er wel graag op wijzen dat absolute veiligheid voor het verzenden van persoonsgegevens via het internet of het opslaan van persoonsgegevens niet altijd gegarandeerd kan worden.

6. Links naar sites van derden Onze website kan links bevatten naar andere websites en diensten. We hebben geen controle over deze sites of hun activiteiten. Als u uw persoonsgegevens verstrekt aan derden, dan zijn wij hierbij niet betrokken. In dat geval is het privacybeleid van deze derde partij van toepassing. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van het privacybeleid van deze partijen en de manier waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij raden u aan om hun privacy- en beveiligingspraktijken en hun beleid te bestuderen voordat u persoonsgegevens aan ze verstrekt.

7. Uw rechten Privacywetgeving geeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw eigen persoonsgegevens. De rechten die wij hieronder omschrijven zijn geen absolute rechten. Wij zullen altijd een afweging maken of wij redelijkerwijs aan uw verzoek kunnen voldoen. Lukt dit niet, of zou het bijvoorbeeld ten koste gaan van de privacy van anderen, dan kunnen wij uw verzoek weigeren. Indien wij een verzoek weigeren, laten wij dit gemotiveerd weten.

Recht op inzage U heeft het recht om op te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. U kunt ons ook vragen om inzicht te geven in de verwerkingsdoeleinden, betrokken categorieën van persoonsgegevens, de (categorieën van) ontvangers van persoonsgegevens, de bewaartermijn, de bron van de gegevens en of wij wel of niet gebruikmaken van geautomatiseerde besluitvorming. U mag ook vragen om een kopie van uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Wilt u bijkomende kopieën? Dan kunnen wij daarvoor een redelijke vergoeding in rekening brengen.

Recht op rectificatie Indien de door ons over u verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan u ons verzoeken de persoonsgegevens aan te passen of aan te vullen.

Indien wij uw verzoek inwilligen, zullen wij, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, de partijen aan wie wij gegevens verstrekken daarover inlichten.

Recht op het wissen van gegevens Wilt u niet meer dat wij bepaalde persoonsgegevens van u verwerken? Dan kunt u ons verzoeken om bepaalde (of alle) persoonsgegevens over u te wissen. Of wij gegevens zullen wissen, hangt af van het verwerkingsdoeleinde. Gegevens die wij verwerken op grond van een wettelijke plicht of voor het uitvoeren van de overeenkomst, wissen wij alleen indien de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn. Indien wij gegevens verwerken op grond van het gerechtvaardigd belang, dan wissen wij gegevens alleen indien uw belang zwaarder weegt dan dat van ons. Wij zullen deze afweging maken. Verwerken we de gegevens op grond van toestemming, dan wissen wij de gegevens slechts indien u de toestemming intrekt. Hebben wij per ongeluk gegevens onrechtmatig verwerkt of schrijft een specifieke wet voor dat wij gegevens moeten wissen? Dan zullen wij de gegevens wissen. Als de gegevens nodig zijn voor de afhandeling van een gerechtelijke procedure of een (juridisch) geschil, dan wissen wij de persoonsgegevens pas na afloop van de procedure of het geschil.

Indien wij uw verzoek inwilligen, zullen wij, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, de partijen aan wie wij gegevens verstrekken daarover inlichten.

Beperking van de verwerking Als u de juistheid van door ons verwerkte persoonsgegevens betwist, als u meent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt, indien wij de gegevens niet meer nodig hebben of indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, kunt u ons tevens verzoeken om de verwerking van die persoonsgegevens te beperken. Bijvoorbeeld gedurende de tijd die wij nodig hebben om uw betwisting of bezwaar te beoordelen, of indien reeds duidelijk is dat voor verdere verwerking van die persoonsgegevens geen rechtmatige grondslag (meer) bestaat, maar u er toch belang bij heeft dat wij de persoonsgegevens nog niet wissen. Als wij de verwerking van uw persoonsgegevens op uw verzoek beperken, mogen wij die gegevens nog wel gebruiken voor de afhandeling van een gerechtelijke procedure of een (juridisch) geschil.

Recht op overdraagbaarheid Op uw verzoek kunnen wij de gegevens die wij verwerken voor het uitvoeren van de overeenkomst of op grond van uw toestemming en die automatisch verwerkt worden, overdragen aan u of een andere door u aan te wijzen partij. Een dergelijk verzoek kunt u met redelijke tussenpozen doen.

Geautomatiseerde individuele besluitvorming Wij nemen geen besluiten die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerkingen. Recht van bezwaar en het intrekken van toestemming Indien wij gegevens verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang, mag u bezwaar maken tegen de verwerking. Indien wij gegevens verwerken op grond van uw toestemming, dan mag u die toestemming intrekken. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de betreffende verwerkingsdoeleinden hierboven.

Het uitoefenen van uw rechten U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sneltestdenbosch.nl.

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering, u adequaat te identificeren. Dit kunt u doen door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én pasfoto af te schermen.

We streven ernaar om uw verzoek, klacht of bezwaar binnen een maand te verwerken. Als het niet mogelijk is om binnen een maand een beslissing te nemen, zullen we u op de hoogte brengen van de redenen voor de vertraging en van het tijdstip waarop de beslissing naar verwachting zal worden verstrekt (niet langer dan 3 maanden na ontvangst).

Autoriteit Persoonsgegevens Heeft u een klacht over onze verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u natuurlijk graag verder. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

8. Contact Als u vragen, problemen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of onze gegevensverwerkingen, dan kunt u contact met ons opnemen via e-mail op info@sneltestdenbosch.nl.